Pharmacometrics

Pharmacometricsเป็นศาสตร์ที่วิวัฒนาการมาจาก เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) โดยเป็นศาสตร์ที่รวบรวมความรู้จากศาสตร์ ต่าง ๆ มาบูรณาการและพัฒนาเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการนำส่งยาในรูปแบบต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย ทั้งนี้โดยมีหลักการและขั้นตอน

ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในทาง pharmacometricsจะเป็น softwareต่าง ๆ ที่สามารถประมวลผลและสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง non-linear mixed effect model* โดยที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับสำหรับการขึ้นทะเบียนยาในสหรัฐอเมริกานั้น ได้แก่ NONMEM, Phoenix®โดยใช้ประกอบกับโปรแกรมทางสถิติอื่น ๆเช่น SPSS,SAS,Rเป็นต้น